۱۳۹۱ اسفند ۳, پنجشنبه


پرده های بیمارِ صحنه

دلمه بسته اند

به خوابِ تماشاییان

امیرحسین مدبرنیا

۱ نظر: