۱۳۹۳ بهمن ۳, جمعه

همیشه بر آمده از اکنونهاست

مجله ی ادبی پیاده رو شعری را از امیلی دیکنسون (شاعر نسبتاً معاصر امریکائی) با ترجمه ی من به چاپ رسانده است.


همیشه، برآمده از اکنون هاست

زمانی نه متفاوت

مگر در بی کرانی

و مجالی برای آسودن


از "این" که بدین لحظه می گذرد

تاریخ ها را بزدای  و به  "اینان" بسپار

بگذار ماه ها محوِ ماه های دیگر شوند

و سال ها به درون سال ها،  بازدمیده


بی مجادله، یا درنگ

و یا روزهای پایکوبی

سالیانِ ما را چه تفاوت

از سالِ میلادِ مسیح

۱ نظر: